A Büntetőjogi Szemle kategória bejegyzései

Büntetőjogi Szemle 2019/1.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2019. 06. 19.

TARTALOM

• DR. BAKONYI MÁRIA: A kényszervallatás Janus-arcúsága / 3

• DR. CZÉDLI GERGŐ: A bírósági eljárást gyorsító és fékező rendelkezések az új büntetőeljárási törvényben / 15

• DR. DOMÁN AUGUSZTA: Az igazságügyi orvosszakértő feladatának nehézségei a beszámítási képességet illetően / 35

• DR. FÁBIÁN PÉTER: A titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályok jogfejlődésének büntetőjogi értékelése / 39

• DR. FICSÓR GABRIELLA: Összbüntetésbe foglalás a 10/2018. (VII. 18.) AB határozat után / 45

• PROF. DR. GÁL ISTVÁN … tovább

Büntetőjogi Szemle 2018/2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2018. 11. 13.

TARTALOM

• DR. RESÁN DALMA: The regulation and practice of European Arrest Warrant / 3

• DR. BAKÓ JÓZSEF: Jogalkalmazási problémák egyes dogmatikai normák és a „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” alkotmányos alapelvek találkozása tükrében / 14

• DR. BALÁZSY PÉTER: Kegyetlen kegyelem? – A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, avagy egy roskadozó jogintézmény kritikája és jövője / 24

• DR. DICSŐ GÁBORNÉ DR. HARSÁNYI BEÁTA ANDREA: A polgári jogi igény elbírálásának szabályai az tovább

Büntetőjogi Szemle 2018/1.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2018. 02. 5.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

• BAKONYI MÁRIA: A szakvélemény szabályozása az új büntetőeljárási törvényben / 3

• BÉRCES VIKTOR: Kontinentális típusú bizonyítási rendszerek Európában / 16

• CZIPA ZSUZSANNA REBEKA: Az 1950-es évek kihallgatási technikái és az azt befolyásoló tényezők / 26

• GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: A gazdaságpolitika és a kriminálpolitika kapcsolódási pontjai / 34

• HÁGER TAMÁS: A terhelti figyelmeztetés és joghatásai a vádlott kihallgatásakor az elsőfokú bírósági tárgyaláson az új büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján / 36

• … tovább

Büntetőjogi Szemle 2017/2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2017. 08. 22.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

BROTHER LAYMAN: Adóamnesztiák – Feloldozás a bűnök alól? / 3

BARKASZI ATTILA: Jogalkalmazói jogalkotás(?) A költségvetési csalás tényállása körében / 35

BATTA JÚLIA DÓRA: Sztereotípiák szerepe a büntetőeljárásban / 38

BÉRCES VIKTOR: A sértett magatartásának büntetőjogi relevanciájáról: beleegyezés, közrehatás, utólagos hozzájárulás / 47

CSÁNYI CSABA: Terrorizmus és az emberi jogok / 55

CSONTOS ZSOLT: Színlelt befolyásolási képesség: lényeges, hogy az „ügyfél” létezőnek hiszi? / 58

DOMONYAI ALEXA:tovább

Büntetőjogi Szemle 2017/1.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2017. 01. 26.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

• BALLÁNÉ SZENTPÁLI EDIT: A csalás és a vesztegetési jellegű bűncselekmények elhatárolása / 3

• BICSKEI HEDWIG: Az előzetes letartóztatás főbb szabályai Romániában / 11

• CZAKKERNÉ PÁSZTOR ANITA: Gondolatok a fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntető anyai jogi rendelkezésekről / 14

• CSIZMADIÁNÉ PETHŐ TÍMEA: A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségei a bírósági eljárásban – a készülő büntetőeljárásról szóló törvény tükrében / 19

• DOBI ANITA: Recenzió Fantoly Zsanett: A büntető tárgyalási tovább

Büntetőjogi Szemle 2016/1-2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2016. 07. 4.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

• CZÉDLI-DEÁK ANDREA: A vád törvényessége az elmélet és a gyakorlat tükrében / 3

• GÓCZA ÁGNES: Az elzárás mint új büntetési nem a 2012. évi C. törvényben / 23

• HÁGER TAMÁS: A környezet alkotmányos és büntetőjogi védelme, különös tekintettel a vizek élővilágának oltalmára / 27

• KELEMEN JÓZSEF: A megállapított adók, járulékok és illetékek büntetőjogi védelme / 38

• LENCSE BALÁZS: A büntetőeljárási törvény egyes sértettekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása az Európai Unió áldozatvédelmi tovább

Büntetőjogi Szemle 2015/3.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2015. 10. 15.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

• LÁSZLÓ KŐHALMI: Supplements for a research of corruption related attitudes / 3

• CZÉDLI-DEÁK ANDREA: A fiatalkorú terheltek nagykorúsítása az amerikai büntetőeljárásban / 8

• CSORBA ROLAND: Javaslatok a kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségeinek leküzdésére, különös tekintettel az orvosi vizsgálatra / 21

• DIÓSZEGI ATTILA: Élt 19 évet – Nyugodjék békében? / 24

• ELEK BALÁZS: Az előzetes letartóztatás indokolása az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának tükrében / 35

tovább

Büntetőjogi Szemle 2015/1-2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2015. 07. 10.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle

• LIVIA GERGI-HORGOS: Thoughts on the accused party’s box in connection with ius puniendi / 3

• ELEK BALÁZS:: Költség és időtartalékok a büntetőeljárásban / 10

• FEDOR ANETT: Amit a pótmagánvádról tudni érdemes – Recenzió Fázsi László: A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban című monográfiájáról / 18

• FICSÓR GABRIELLA: A készülő új büntetőeljárási kódex margójára / 23

• GARZULY ÉVA: A büntetőjog mint ultima ratio az egyes alkotmánybírósági határozatok tovább

Büntetőjogi Szemle 2014/3.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2014. 12. 12.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• QIAN XIAOPING: Criminal Legislation against Bribery in the People’s Republic of China: Formation, Evolution and Evaluation / 3

• LÍVIA GERGI-HORGOS: A legal historical survey of the development of hungarian public prosecution with special emphasis on ius puniendi becoming a state monopoly / 10

• BUJDOS IVÁN ÁKOS: Fejtegetések a rablás bűncselekményének rendbeliségéről – rövid kitérővel a folytatólagos egység megállapításának bírói gyakorlatára / 14

 

• CZÉDLI-DEÁK ANDREA: Eltérő bűncselekmény-fogalom az anyagi és eljárási tovább

Büntetőjogi Szemle 2014/2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2014. 05. 27.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• CZÉDLI GERGŐ: Az új összbüntetési szabályok időbeli hatályáról / 3

• FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Téves döntések és vétkes mulasztások az elhúzódó eljárások tükrében / 9

• FEDOR ANETT: : Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt” című válogatott írásairól / 28

• FODOR RÉKA: Az igazságügyi könyvszakértés jelentősége napjainkban / 34

• GERGI-HORGOS LÍVIA: A közvád kialakulásának jogtörténeti áttekintése a ius puniendi állami monopóliummá válása folyamatában / 44

• HÁGER TAMÁS: Abszolút eljárási tovább

Büntetőjogi Szemle 2014/1.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2014. 02. 10.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• MAREK KORDÍK: Appeal against the European Arrest Warrant and the reasons for a detention of the surrendered person in the practice of Slovak judicial organs / 3

• QIAN XIAOPING: Judicial Control of Death Penalty – Inspection of Three Modes / 6

• FARKAS HENRIETTA REGINA: A tisztességes eljárás főbb részjogosítványainak érvényesülése a büntetőperben / 11

• MOLNÁRNÉ MÉSZÁROS NOÉMI: Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről / 20

• SZABÓ KRISZTIÁN: Kérdőjelek a büntetőeljárási törvény egyes tovább

Büntetőjogi Szemle 2013/3.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2013. 11. 28.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• BÁRÁNDY GERGELY PHD – BÁRÁNDY ALIZ: Gondolatok az új Büntető Törvénykönyv elvi jelentőségű rendelkezéseiről / 3

• ELEK BALÁZS: Recenzió Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban című monográfiájáról / 10

• FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai / 13

• HÁGER TAMÁS: Új tényállás a büntetőtörvényben: a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása / 36

• KÉRYNÉ KASZÁS ÁGNES ROXÁN: A koncessziós eljárás szabályozásának büntetőjogi relevanciái / 44

• SIMON NIKOLETT: A tanúvallomás jogosulatlan tovább

Büntetőjogi Szemle 2013/1-2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2013. 07. 15.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• ELEK BALÁZS: Egy dogmatikai vita feltámadása. A csalás eredményének értelmezése / 3

• GRÓSZ TAMÁS: A szakértői bizonyítás megújításának kísérlete Angliában és Walesben / 9

• HÁGER TAMÁS: A másodfellebbezés joghatálya, a felülbírálat terjedelme és a tényálláshoz kötöttség a harmadfokú bírósági eljárásban / 19

• HUFF ENDRE BÉLA PHD: A korrupció háromszereplős logikai modellje / 30

• MÁNDI VERONIKA: Alkotmányossági aggályok a szabálysértési őrizetbe vétel gyakorlata kapcsán / 42

• SZÉP ÁRPÁD: A menedékjog tovább

Büntetőjogi Szemle 2012/3.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2013. 01. 30.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• Dr. WEI Changdong PhD: The Hungarian Economic Criminal Law in the New Hungarian Criminal Code / 3

• DR. FÁZSI LÁSZLÓ PHD: Egy „helytelen” törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében / 6

• HATI CSILLA: A társadalomra veszélyességben való tévedés / 11

• DR. KANCSAL KITTI: Terrorizmus egykor és ma – avagy a büntetőjog eszközei a terrorizmus elleni harcban / 19

• DR. KŐHALMI LÁSZLÓ: A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi tovább

Büntetőjogi Szemle 2012/2.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2012. 10. 24.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• DR. FÁZSI LÁSZLÓ–DR. STÁL JÓZSEF: Észrevételek a büntető ítéletek szerkesztésének kultúrája körében / 3

• DR. KŐHALMI LÁSZLÓ: A társadalomra veszélyesség fogalma a büntető anyagi kódexekben / 15

• LAUFER HENRIK: Gondolatok a csődbűncselekmény régi és új szabályozásával kapcsolatban / 24

• DR. PÁLVÖLGYI ÁKOS: A megelőző pártfogás mint a bűnmegelőzés egyik lehetséges eszköze / 29

• DR. PILISI FANNI: Bűnügyi adatgyűjtés, különös tekintettel a raszternyomozásra / 35

• PINTÉR DÁNIEL: Pénzintézeti küzdelem a tovább

Büntetőjogi Szemle 2012/1.

Kategória: Büntetőjogi SzemlePublikálva: 2012. 06. 27.

TARTALOM

Buntetojogi Szemle• DR. BARNÓCZKI PÉTER: A hitelintézetek mint jogi személyek büntetőjogi felelősségének kialakulása / 5

• DR. GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ: Új magyar Büntető Törvénykönyv és a gazdasági válság elleni küzdelem / 14

• DR. TÓTH MIHÁLY: Néhány szempont a jogos védelem körében zajló vitához / 24

• DR. VÓKÓ GYÖRGY: A büntetési teóriák racionalitásai / 31… tovább