A Büntetőjogi Szemle szerkesztői

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett PhD fokozatot 2009. december 8-án. Ugyanitt 2015. január 19-én a habilitált doktori (dr. habil.) címet ítélték oda számára. Ügyvéd, ügyvédi tevékenységét 2013. január 1-jétől szünetelteti. 2008-tól a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2006 óta országgyűlési képviselő. 2015 óta a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszékének óraadója.
Bárándy Gergely
Tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékén, emellett adjunktusként oktatói tevékenységet lát el az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén is. Jogi és közgazdász egyetemi végzettséggel, jogi szakvizsgával rendelkezik. 1990 óta a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. Szintén 1990 óta – napjainkban is – a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese. 2001-ben az ügyészi szervezet legkimagaslóbb elismerésével, Kozma Sándor díjjal jutalmazták. 2007-ben PhD tudományos fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. Jogi szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági, valamint kodifikációs bizottságok tagjaként tudományos fórumokon rendszeresen vállal szerepet. Gyakorlati szakemberként számos nemzetközi és hazai konferencián tartott már előadásokat, több tucat szakmai tanulmány szerzője, valamint a leggyakrabban hivatkozott büntetőjogi témájú egyetemi tankönyvek és a gyakorlat számára készült kommentárok társszerzője.
Belovics Ervin
1973-ban született Debrecenben. Az általános és középiskolai tanulmányait Debrecenben végezte, majd a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1996-ban. 1998-ban tette le a jogi szakvizsgáit, majd 2005-ben Gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szerzett az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében. 2008. március 06. napján szerzett PhD fokozatot a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában. A doktori értekezése címe: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Angol és német nyelvből rendelkezik állami ún. ’C’ típusú középfokú nyelvvizsgával, illetve angol nyelvből felsőfokú szóbelivel. 2004 novembere óta a Debreceni Ítélőtáblán dolgozik, mint büntetőbíró és európai jogi szaktanácsadó. 1999 szeptembere óta tanít a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékén és Büntetőeljárási Tanszékén, jelenleg, mint egyetemi docens. Tudományos kutatásai eredményeként eddig négy könyve jelent meg, de több könyvnek a társszerzője, illetve lektora. Tagja a Bírák Egyesületének, a Szervezet Gazdasági Bűnözés Elleni hatékonyabb Fellépésért létrejött Egyesületnek, a Magyar Büntetőjogi Társaságnak, illetve a Debreceni Rendőr Sportegyesület Judo Szakosztályának.
Elek Balázs
Habilitált egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszékén. Az egyetemi jogi végzettsége mellett diplomás közgazdász, gazdasági büntetőjogi szakjogász és európajogi szakjogász végzettséggel, valamint jogi szakvizsgával rendelkezik. A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja. 2005-ben szerezte meg a PhD tudományos fokozatot, 2010-ben habilitált. 2007 decembere óta vezetője a pécsi Gazdasági Büntetőjogi Kutatóintézet Szakmai Kollégiumának. Eddig három könyve jelent meg: A pénzmosás (2004), a Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak (2007) és a Bejelentés vagy feljelentés? (2009). Emellett kb. 70 tanulmány szerzője, illetve társszerzője. A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottságának elnöke, és az MTA PAB Tudósklubjának a titkára. A közelmúltban két akadémiai díjat ítéltek oda neki. 2009–2012 között az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasa. Eddig ötször nyerte el a német állam által alapított Max Planck Kutatói Ösztöndíjat, melynek keretében Freiburgban végzett kutatómunkát. Rendszeresen tart előadásokat nemzetközi konferenciákon Magyarországon és külföldön, főként gazdasági büntetőjogi témákban. Több mint tíz doktorandusz hallgató témavezetője, közülük négyen már megszerezték a PhD tudományos fokozatot.
Gál István László
Tanszékvezető egyetemi adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékén. Európa jogi szakjogász és környezetvédelmi jogi szakjogász végzettséggel rendelkezik, tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, ellátja a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága Bűnügyi Tudományok Munkabizottságának titkári feladatait. Doktori fokozatát a környezet büntetőjogi védelmének témakörében szerezte meg. Tudományos munkássága mellett ügyvédként is praktizál. Szakértőként részt vett az új büntető kódex kodifikációjában.
Kőhalmi László
Kúriai bíró, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint a PPKE Jog- és Államtudományi karának oktatója. 26 éves ügyészségi pályafutása során 17 évig szolgált legfőbb ügyészségi ügyészként. 2003 januárjától fellebbviteli főügyészként létrehozta, majd vezette a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséget. 2005 januárjától az Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnökeként irányította és képviselte a kormányzat büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi kodifikációs tevékenységét és koordinálta a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányzati feladatokat. Utóbbi feladatkörében képviselte Magyarországot a nemzetközi korrupcióellenes testületeknél, így az OECD, valamint az Európa Tanács korrupcióellenes munkacsoportja (a GRECO) előtt. Végrehajtotta az ENSZ Korrupcióellenes (Meridai) egyezményének ratifikációját és képviselte a magyar küldöttséget az egyezmény működtetését beindító bécsi és jordániai konferenciákon. 2007 januárjától a Legfelsőbb Bíróság bírája, a Büntető Kollégium tagja. Egyetemi jogi végzettsége mellett okleveles jogász-közgazdász, valamint gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséggel és Phd. tudományos fokozattal rendelkezik. 1993 óta oktat az ELTE Büntetőjogi Tanszékén, 2003-tól az ELTE AJK tiszteletbeli tanára. A megalakulásától – 1995 óta – működik közre a PPKE JÁK feladatainak az ellátásában, 1996-tól a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék munkájában. 2000 óta címzetes egyetemi docens, 2005 óta mestertanár. Több évtizedes tudományos és széles körű publikációs tevékenységének kimagasló eredménye a Gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiája. A Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke.
Molnár Gábor Miklós
Tóth Mihály (1951) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett diplomát. Több mint 20 évig ügyészként dolgozott, közben az ELTE-n, majd Pécsett és a PPKE-n büntetőjogot és büntető eljárásjogot tanított. 1989-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2009-ben megvédte doktori disszertációját „Gazdasági bűnözés és bűncselekmények a rendszerváltozás éveiben” címmel. 1998-tól két évig az IM helyettes államtitkáraként a büntetőjogi területet felügyelte. 12 éve professzor, a PTE Büntetőjogi tanszékét vezeti, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Katán a büntető eljárásjog tantárgyfelelőse, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében posztgraduális képzések irányítója. Közel 200 írása jelent meg, köztük tankönyvek, monográfiák és jegyzetek részben német és angol nyelven. Kutatási területe főként a gazdasági büntetőjog újabb jelenségei és a büntetőeljárás emberi jogi aspektusai. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnöke, a Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztályának Elnöke, több jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Tóth Mihály
Egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK és a Pécsi Tudományegyetem ÁJK karán, legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, 2012-től az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója. Végzettsége jogász, ügyvédi-jogtanácsosi és bírói-ügyészi szakvizsgával rendelkezik. Szakterületei: büntetőjog, büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog. Tudományos fokozatai: MTA állam- és jogtudományi kandidátus (1991); MTA PhD-fokozat (1998); PTE ÁJK habilitált doktor (2000); MTA Doktora (2012). Társasági tagságok, tudományos folyóiratok, tisztségek: Magyar Börtönügyi Társaság alapító és elnökségi tagja, a Jogi Szakosztály vezetője; Magyar Büntetőjogi Társaságalapító és elnökségi tagja; Magyar Jogász Egylet Büntetésvégrehajtási Jogi Országos Szakosztály elnöke; Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja; Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja; Ügyészek Országos Egyesülete alapító tagja, és Etikai Bizottságának elnöke; Iustum Aequum Salutare tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának társelnöke; Börtönügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; Bűnügyi Szemle szerkesztőbizottságának tagja; Ügyészek Lapja jogi lektora. Független szakértőként: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – tag (2009-től); Kodifikációs Bizottság – tag (2000); CPT – nemzeti összekötő tiszt (1994-től); Európa Tanács, ENSZ – független szakértő (1992–94 és 1998–99); Jogi Szakvizsga Bizottság – cenzor (1991-től); Állami Számvevőszék – független szakértő (1991). Egyéb szakmai tevékenység: hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, elnöklés, előadás tartása. 8 tudományos pályázat nyertese, ösztöndíjak/tanulmányutak: Frankfurt, Wiesbaden Egyetem, Igazságügyi Minisztérium (2001); Strasbourg, Európa Tanács Emberi Jogi Bizottság (1998–99); Genf, ENSZ Emberi Jogi Bizottság Kínzás Elleni Bizottság (1998); Krpácova, Büntetőjogi Konferencia (1993); Várna, MTA Jogtudományi Intézete–OKRI (1985). Díjak, kitüntetések: „Pro facultate” elismerő Oklevél (2012); Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2011); Finkey Ferenc díj (2010); „Pro meritis iuris ob memoriam Francisci Deák” díj (2003); Kozma Sándor díj (2001); Legfőbb Ügyészi elismerő Oklevél (1996); Kiváló Munkáért Kitüntetés (1987); Legfőbb Ügyészi Dicséret (1983). Külföldi kapcsolatok: Tudományos kutatások a fogvatartottakkal való bánásmód emberségességének, valamint a büntetés-végrehajtási jog fejlesztésének tárgyában (USA – Correction Academy; Kanada – Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Kutatócsoportja; Franciaország, Németország, Svédország, Finnország, Szlovákia stb. – Conseil de L’Europe Comité Européen pour la Preventon de la Torture et Peines on Traitments Inhumains on Degradants). Publikációinak száma 218, ebből 10 könyv. Külföldön könyve és hat tanulmánya jelent meg.
Vókó György