Dr. Lencse Balázs: Recenzió Elek Balázs: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában című monográfiájához

pdf letoltes
 

A HVG-ORAC Kiadó gondozásában jelent meg Dr. Elek Balázs: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában című munkája. A könyv szerzője amellett, hogy büntetőjogászként a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke, illetve a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, szabadidejében szenvedéllyel hódol a vadászatnak, valamint számos vadászati témájú szakkönyv írója is. Az ismert szerző monográfiája e passziója és a büntetőjog iránti fokozott elhivatottsága jegyében született meg.

(HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2015.)
Tovább a webáruházba >>

A mű nem csupán a jogásztársadalom, hanem a vadászattal, halászattal és horgászattal kapcsolatba kerülők, de általában a természet és a sport iránt érdeklődők számára is nagy haszonnal forgatható. A szerző e munkájával segítséget kíván nyújtani a büntetőjogi és egyéb szakirányú előírások megismeréséhez, mellyel hozzá szeretne járulni a vadászat körében előforduló balesetek csökkentéséhez, a megjelenő bűncselekmények visszaszorításához, valamint az állatok tiszteletét is magasabb szintre kívánja emelni. Mindezeket a szerző színes, a valóságban megtörtént esetek bemutatásán és a bírói gyakorlat által kimunkált, avagy éppen kialakulóban lévő megoldások útján törekszik elérni annak a magasztos célnak is a szem előtt tartásával, hogy mind az elkövetőt, mind másokat visszatartsa – a tanulmányban egyébként igen szép számmal felvonultatott, és a témában szóba jöhető – bűncselekmények elkövetésétől.

A monográfia – széles spektrumot felölelő szerkezeti felépítését látva – végigvezeti az olvasót a vadászat és halászat szabályozási történetének bemutatásától kezdve, az orvvadászokkal és orvhalászokkal szembeni harcban tevékenyen részt vevő „őrzők” védelmén át, egészen a vadász- és horgászszenvedély körében felmerülő bűncselekmények elemzéséig.

A szerző az erdészek, hivatásos és sportvadászok, halászati őrök, horgászok és természetvédők számára a hatályos szabályok alapulvételével egy rendkívül hasznos, és a gyakorlatban is alkalmazható eljárást törekszik felállítani a tetten ért orvvadászokkal, orvhalászokkal szembeni eredményes és – ami ennél is fontosabb – jogszerű fellépés elősegítése érdekében. Emellett részletesen, és a könyv egészét átható közérthetőséggel ismerteti meg az olvasóval azon büntetőjogi rendelkezéséket is, melyek a különféle támadások esetére fokozott védelemben részesítik a hivatásuknál fogva a természet és az állatok védelmére felesküdött személyeket.

A mű írója érdekes és tanulságos jogeseteken keresztül, büntetőbírói szemmel mutat be megtörtént és súlyos következményekkel járó „vadászbaleseteket”, mindezt azzal a nem titkolt céllal, hogy a szenvedély iránt hódolókra visszatartó hatást gyakoroljon, mint ahogyan ennek érdekében tárja elénk a jogellenesség talaján állókkal – így a tolvajokkal, állatkínzókkal – szemben alkalmazott bírósági szankciókat is. Az izgalmas, sokszor hátborzongató élményt nyújtó esetek felvonultatása a büntetőjog iránt érdeklődők számára is számos jogértelmezési, avagy elhatárolási kérdésben adhatnak eligazodást.

A szerző részletesen levezeti az orvvadászat és az orvhalászat veszélyeit és káros következményeit, valamint szemléletes módon mutatja be a tiltott eszközöket és módszereket, úgymint a borítóhálózást, az agarazást, a szigonyozást, vagy akár a robbantásos halfogást.

Fontos része a monográfiának a 2013. július 1. napján hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénnyel, az új Btk.-val önálló büntetőjogi tényállásokká előlépett orvvadászat és orvhalászat nem jogvégzettek számára is befogadható módon írt magyarázata. A szerző továbbá elő kívánja segíteni a vadász- és halászszenvedély szemszögéből bemutatott – különösen a környezet, a természet, avagy a vagyon elleni – bűncselekményeknek, valamint e terület közigazgatási eljárás szabályainak a megértését is.

Dr. Elek Balázs tanulmánya összességében egy biztos támaszt adhat a vadászattal, halászattal akár hivatásszerűen, akár sportszenvedélyből foglalkozóknak, a téma iránt érdeklődő természetbarátoknak, mint ahogyan a szakmai tudásukat bővíteni szándékozó elméleti, illetve gyakorló jogászoknak egyaránt. A mű akkor fogja teljesíteni feladatát, ha elér a megszólított olvasóközönséghez, akik ezáltal megismerhetik tevékenységük nélkülözhetetlen szabályait, így pedig remélhetőleg – a mű írójának találó szavaival élve – „kevesebben akadnának fenn a büntetőjog hálójában”. Ehhez kíván hozzájárulni e könyvajánló…

A szerző bírósági titkár, Debreceni Ítélőtábla; doktorandusz hallgató, DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola