Tóth Mihály: Kiszámítható döntések a kiszámíthatatlan jövőről

Az életfogytig tartó szabadságvesztésről a legújabb, minket érintő strasbourgi döntés ürügyén

Tóth MihályAz életfogytig tartó szabadságvesztés Európa csaknem valamennyi országában a legsúlyosabb büntetés a halálbüntetés eltörlése óta. Szinte mindenütt alkalmazzák, Horvátország, Szerbia, Norvégia, Portugália és Spanyolország kivételével, ahol csak határozott idejű szabadságvesztés létezik. A legtöbb állam szigorúbb szabályozása tartalmilag nem sokban különbözik ettől, mert az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek vagy meghatározott hosszabb idő – 20-30 év – eltelte után szabadulhatnak (pl. Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szlovénia, Ukrajna), vagy akár 10-15 év után feltételes szabadságra bocsáthatók (pl. Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Görögország, NSZK, Svédország). Csak néhány ország zárhatja ki teljesen a feltételes szabadság lehetőségét, ezek Anglia, Ciprus, Hollandia, Magyarország Szlovákia és Wales. Svájcban – kivételesen – életfogytig tartó biztonsági őrizet keretében zárható ki a feltételes szabadságra bocsátás.[1]

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának hazánkat elmarasztaló legutóbbi (s előzmények nélkülinek nem tekinthető) döntése nem csak ürügyet kínál, hanem talán szükségessé is teszi e büntetési nem múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének vázlatos áttekintését.

Adalékok az életfogytig tartó szabadságvesztés hazai történetéhez

A magyar jogfejlődésében az elítélt élete végéig tartó szabadságvesztésnek lényegében három szakasza különböztethető meg.

Az első, kezdeti szakaszban a szabadságelvonás elsősorban nem jogalkotói akaratot tükrözött; a fogság a végrehajtás kegyetlen, embertelen módja miatt tartott sokszor az elítélt élete végéig. Létezett ugyan korabeli törvényeinkben is „örökös fogság” – tehát már megjelent egyes esetekben bizonyos jogalkotói értékítélet (arányosítás) is, ez azonban inkább elvi kérdés volt, a büntetés élethossziglani formája nem emiatt, hanem a fogság elviselhetetlen körülményei miatt tartott sokszor az elítélt haláláig.

A második korszakban – a rabmunka térhódításával, s ezzel együtt a végrehajtás bizonyos fokú humanizálódásával – csökkent a szabadságelvonások során bekövetkezett elhalálozások száma, s már nem minősültek a hosszabb tartamú fogságok sem hallgatólagos „halálos ítéleteknek”.

Az életfogytig tartó büntetések ettől kezdve valóban a jogalkotó értékítéletét fejezték ki, s a megtorlás mellett társadalomvédelmi funkciót is elláttak. Ugyanakkor fokozatosan kialakultak azok a törekvések is, amelyek a büntetés-végrehajtás speciál-preventív hatásainak elismerése folytán az életfogytig tartó szabadságvesztésből is megengedték a feltételes szabadulást.

A Csemegi-kódex (1878) – amely szerint e büntetést egy tucat súlyos bűncselekményre ki lehetett szabni – már 10 év eltelte után lehetőséget nyújtott az elítéltnek arra, hogy un. „közvetítő intézetbe” kerüljön, s újabb 5 évi megfelelő magatartás esetén az igazságügy-miniszter feltételes szabadságra bocsáthatta.

Az 1961. évi V. tv. ezt a büntetési nemet kiiktatta, mert – mint a korabeli indokolás hangsúlyozza – „ha a társadalom védelme nem követeli meg a halálbüntetés alkalmazását, akkor megvalósulhat a büntetés nevelő célja Az elítélt átnevelése érdekében pedig nincs szükség életfogytig tartó szabadságvesztésre.” (Noha a szöveg talán világos, mégsem árt nyomatékosítani: vagy megnevelhető valaki – ekkor nem kell életfogytig becsukni –, vagy nem, ekkor viszont felesleges az ilyen büntetés, az illetőt fel kell akasztani.).

Újabb 10 év elteltével az életfogytig tartó szabadságvesztést „rehabilitálták”,[2] s az ezt követő novelláris változások ismét csak a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját (és a fórumrendszert) módosítgatták.

1971 és 1993 között a szabadulás legkorábbi időpontja 20 év volt, 1993 és 1997 között ezt az időpontot 15 és 25 év között immár az ítélkező bíró döntötte el, majd ezt az intervallumot el nem évülő bűncselekmények esetén 20 és 30 év közötti időre emelték.

Az 1993. évi XVII. törvénynek azonban mégis lényeges eleme volt, hogy először iktatta törvénybe a valóban életfogytig tartó szabadságvesztés ma is fenntartott első esetét: „nem bocsátható feltételes szabadságra az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.”

Ez azonban, mint látni fogjuk, kevésnek bizonyult.

Érdekes fejlődési tendencia tehát, hogy míg az első szakaszban a határozott ideig tartó szabadságelvonás is gyakran életfogytig tartott, a második korszakban az életfogytig kiszabott szabadságvesztés sem feltétlenül (sőt egyre kevésbé) az elítélt haláláig való fogságot jelentette.

Ez a fokozatosan erősödő liberalizálódás azonban – különösen napjainkhoz közeledve, a XX. század utolsó harmadától – vitathatatlanul túlzásokhoz vezetett: a feltételes szabadság intézménye szinte alanyi jogot teremtett bizonyos határozott idő eltelte után a szabadulásra, s ez lassan formálissá tette az „életfogytig tartó szabadságvesztés” nevében jelzett formáját.[3]

Az ezredforduló évei

A harmadik korszakban – az utóbbi másfél évtizedben – megkísérelték a korábbi aránytévesztéseket legalább részben helyrehozni, s visszaadni az életfogytig tartó szabadságvesztés hitelét, önállóságát. Arra, hogy markáns és kézzelfogható különbség legyen a hosszú tartamú szabadságvesztések és az életfogytig tartó szabadságvesztés között a legmegfelelőbb útnak a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés elfogadása kínálkozott.

A szervezett bűnözés elleni jogalkotási feladatokról szóló 1097/1998. (VII.24.) kormányhatározat előírta, hogy meg kell vizsgálni az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés lehetőségét, melyet kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények esetében indokolt szélesíteni, és az elítélt feltételes szabadságra bocsátásából történő kizárás milyen esetben indokolt.

A Btk. akkori Novellája, az 1998. évi LXXVII. törvény ennek megfelelően bővítette azoknak a szervezett bűnözéshez jellemzően kapcsolódó bűncselekményeknek a körét, melyek legsúlyosabb eseteiben életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabhatóvá vált. Ilyen volt a közveszélyokozás, a fegyvercsempészet, a kábítószerrel visszaélés, az emberkereskedelem vagy a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel való visszaélés.

Bonyolultabb kérdés volt a feltételes szabadság életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek körében történő felülvizsgálata. A megoldás érdekében számos változat merült fel.

Az egyik voltaképpen a korábbi szabályozásból indult ki, de a törvény erejénél fogva kívánta bővíteni a teljesen kizárandók körét pl. a háborús, vagy emberiesség elleni bűncselekmények elkövetőivel; a gyermekkorúak sérelmére bűnözőkkel; azokkal, akik több minősítő körülményt is megvalósítottak, vagy akik életfogytig tartó büntetésük alatt követtek el újabb szándékos bűncselekményt.

Egy másik elgondolás egyetlen esetben sem zárta volna ki a törvény alapján a szabadulást (ennyiben még a korábbi szabályozáshoz képest is elvileg enyhített volna) ám a feltételes szabadság legkorábbi időpontját legkorábban 30 évben határozta volna meg.[4]

Végül azt a változatot fogadták el, mely szerint az ítélkező bíró dönt a feltételes szabadság megengedhetőségéről, s ha ezt igenlően dönti el, a legkorábbi időpontot legkevesebb 20 (el nem évülő cselekmény esetén 30) évben határozza meg. Világossá vált tehát, hogy a legsúlyosabb esetekben a bíró az ítéletben ettől kezdve ki is zárhatja a feltételes szabadság lehetőségét. Ekkor az elítélt (elvileg) csak kegyelemmel szabadulhatott volna.

Ez – az akkor divatos szóval „paradigmaváltás” – ha terminológiai szempontból csak részben teremtett is egyértelműbb helyzetet, hiszen továbbra is létezett az „életfogytig tartó szabadságvesztésnek” deklarált büntetésnek olyan formája is, ami a nevét csak akkor igazolta, ha az elítélt a feltételes szabadságra bocsátás előtt meghal – legalább világossá tette, hogy immár valóban létezik az elítélt élete végéig történő fogság.

Rá kell azonban mutatni, hogy elvileg már az ezredforduló előtt is létezett a magyar jogban (legalábbis elvileg) a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, hiszen a bv. bíró már korábban is dönthetett (volna) úgy, hogy az elítéltet az ítélkező bíró által meghatározott legkorábbi időpont után – arra érdemesség hiányában – nem bocsátja feltételes szabadságra.

A hatályos szabályozásban további szigorodást hozott a „három csapás” néven elhíresült 2010. évi LVI. törvény, ami az erőszakos többszörös visszaesők, valamint a (részben) súlyos, erőszakos bűncselekményeket halmazatban elkövetők „kemény magja” esetében kötelezővé tette az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását.

szeged_borton
A képen a Csillagbörtön (Szegedi Fegyház és Börtön). A Csillag honlapján olvasható tájékoztatás szerint jelenleg
huszonegy tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt tölti itt büntetését. Fotó: BvOP archív

A hatályos jog szabályozása és problémái

A legsúlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények száma az új Btk.-ban (2012. évi C. törvény) érdemben alig változott, valamelyest csökkent. A legsúlyosabb büntetés alkalmazására 9 bűncselekmény alapesetében és – figyelemmel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények körében 3 különböző esetkörre – 13 bűncselekmény összesen 15 súlyosabban minősülő esetében van jelenleg mód.

Néhány katonai bűncselekmény legsúlyosabb fenyegetettsége megszűnt (pl. parancsnoki kötelességszegés, kibúvás harci kötelesség teljesítése alól), ezt ellensúlyozta az emberiesség elleni és a háborús bűntettek újraszabályozása kapcsán egyes új, súlyos fenyegetettségű tényállás beiktatása.

Szigorodtak a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének szabályai is. Az új törvény szerint, ha a bíró a feltételes szabadság lehetőségét nem zárja ki, annak legkorábbi időpontját 25, legkésőbbit 40 évben határozza meg.

A 44. § (1) bekezdése látszólag korlátozza a feltételes szabadság kizárásának lehetőségét, részletes felsorolással számba véve azt a 18 bűncselekményt, ahol az elvileg egyáltalán szóba jöhető 22 deliktum közül végleg elvonható a szabadulás esélye, ám ezek esetében is csak akkor, ha e bűncselekményeket személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik el.

Valójában ez a rendelkezés mind formai, mind tartalmi szempontból egyaránt aggályos.

Az új Btk. készítőinek többször deklarált célja egyszerű, világos, áttekinthető, belső logikával, koherenciával rendelkező törvényszöveg készítése volt. E szándékot a felesleges, túljogászkodó, ál precíz felsorolás nem tükrözi.

A törvény szövege szerint a megszorító feltétel (a „feltételes szabadság kizárása”) bizonyos bűncselekmények (emberölés, emberrablás, jármű hatalomba kerítése stb.) „súlyosabban minősülő eseteire” vonatkozik. Ennek kiemelése azért teljességgel indokolatlan, mert e bűncselekmények alapesetében életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására nincs is mód.

Emellett a felsorolásban szereplő bűncselekmények több mint fele nem is követhető el másként, mint személy, esetleg dolog elleni erőszakkal, elég arra utalni, hogy hat esetben halálos eredményről van szó, de pl. tiltott fegyvert sem lehet erőszakmentesen „alkalmazni”, vagy rombolást sem lehet dolog elleni erőszak nélkül elkövetni. Ezekben az esetekben tehát a „ha azt személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik el” feltétel értelmetlen, s feleslegesen kelti azt a látszatot, mintha a jogalkotó érdemi korlátozással élne.

Végül láttuk, hogy az egyáltalán szóba jöhető bűncselekmények közül a jogalkotó csak négy esetben nem teszi lehetővé a feltételes szabadság kizárását (kábítószerrel visszaélés, nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés, ellenség támogatása, hazaárulás). Ha ragaszkodnánk is a rendelkezéshez, elvileg elegendő és jóval egyszerűbb lett volna a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának lehetőségét e négy esetben kizárni, s esetleg hozzátenni, hogy a többi esetben feltétel az erőszakos elkövetés. Igaz, voltaképpen ez is felesleges, hiszen Alaptörvényünk tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását egyébként is csak erőszakos bűncselekmények esetén teszi lehetővé, pl. kábítószerrel visszaélés miatt tehát ilyen büntetés kiszabása alkotmánysértő is lenne. Ha minden áron szükséges az Alaptörvény rendelkezésének megismétlése, semmi akadálya nem lett volna egy még egyszerűbb változatnak: „életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság a feltételes szabadság lehetőségét csak akkor zárhatja ki, ha a bűncselekményt erőszakkal követték el.”

A törvény eldöntötte azt a korábbi vitát is, hogy az erőszakos többszörös visszaesők esetében a feltételes szabadságból való kizárás vonatkozik-e a legsúlyosabb büntetésre ítélt erőszakos többszörös visszaesőkre is. E vita lényegében arról folyt, hogy az erőszakos többszörös visszaesők feltételes szabadságának kizárása generális (minden büntetésre vonatkozó) előírás-e, vagy ez alól – elsősorban a korábbi törvény rendszere folytán – kivételt jelenthet az örökös fogság.

Az új törvény 44. § (2) bekezdésének a) pontja – immár egyértelműen az életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása körében – a feltételes szabadságból kizárja az erőszakos többszörös visszaesőket. Eszerint tehát az ilyen örökös fogságra ítélt személy élete végéig rács mögött marad, és soha nem számíthat törvényi felülvizsgálatra.

A Btk. tehát (most már egyértelműen) nem csupán az életfogytig tartó szabadságvesztés kötelező előírását tartalmazza (a bűnhalmazat és a visszaesés legsúlyosabb formái esetén) – ami önmagában minősíthető a jogalkotás bírói kompetenciába avatkozó „hatáskör-túllépésének” – hanem az erőszakos többszörös visszaesés legsúlyosabb formái esetében annak felülvizsgálatát is kizárja, meghatározva ezzel a büntetési nem mellett annak valóban az elítélt haláláig tartó mértékét is. Bizonyos körben tehát a törvény teszi kötelezővé, mellőzhetetlenné tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását.[5]

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányossági kérdései

Az utóbbi évtizedekben szakmai fórumokon – különösen a kriminológusok, de gyakorló büntetőjogászok körében is – megfogalmazódtak olyan alkotmányossági szempontokat hangoztató nézetek, melyek a deklarált kiszámíthatatlanságot jogbiztonsági, a szabadulási remények teljes megvonását pedig emberiességi szempontokból kifogásolják. Így foglalt állást még 1977-ben, az egész európai fejlődést e kérdésben befolyásoló német Alkotmánybíróság, s ilyen ajánlást fogadott el az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága is. [6]

Hangot kaptak bizonyos költségszempontú aggodalmak mellett – amelyek persze inkább a halálbüntetés visszaállítását szorgalmazók szájából hangzottak el – olyan határozott vélemények is, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személyeknek nincs veszteni valójuk, így kezelhetetlenné, veszélyessé válhatnak a környezetükre, büntetés-végrehajtási szempontból súlyos kockázatot is jelentenek.

Sajnos a hazai szabályozás ezekre az aggályokra nem árnyaltabb megoldások kidolgozásával válaszolt: Alaptörvényünk (noha a halálbüntetés tilalmáról hallgat), fontosnak tartotta leszögezni: „tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki.”[7] (Tudjuk, ezt a rendelkezést a „társadalmi konzultáció” üdvös hatása legitimizálta). Elismeréssel adózhatunk a szép, de igen átlátszó deklarációnak: voltaképpen egy alkotmányos korlátként megfogalmazott szabállyal emelték alaptörvényi szintre az örökös fogságot, remélve, hogy ezzel e kérdésben az Alkotmánybíróságot is örökös passzivitásra kényszeríthetik. Kérdés, vajon valóban kizárták-e ezzel az alkotmányos kontroll lehetőségét.

Formálisan – de csakis formálisan – a válasz lehetne igenlő is, ám a pozitivista megközelítésnek nyilvánvalóan ellentmond, hogy az idézett konkrét előírás olyan jogelvekkel ütközik, amelyeket az Alaptörvény szintén kifejezett formában fogalmaz meg.

Az új Alaptörvény is kimondja ugyanis az emberi méltóság sérthetetlenségét,[8] tiltja az embertelen büntetést,[9] és kiolvasható belőle a bárkit megillető jogbiztonsághoz való jog is. Annak eldöntése pedig, hogy az Alaptörvénynek az elidegeníthetetlen emberi jogokat érintő általános, deklaratív rendelkezései és valamely konkrét előírása közötti kétségtelen ellentmondás, összeütközés esetén melyiknek van primátusa, minden bizonnyal az Alkotmánybíróságra tartozhat. Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatából pedig okkal következtethetünk arra, hogy az alapvető elvekkel ellentétes konkrét előírásnak nem fog elsőbbséget biztosítani, s azokat legfeljebb akkor fogadja el, ha előír a konformitás biztosítására hivatott további jogalkotási feladatokat. Pusztán a „tész” alaptörvénybe foglalása eszerint nem feltétlenül biztosít korlátlan lehetőséget arra, hogy azt jelenlegi formájában alkotmányos intézménynek tekinthessük. Általánosabban fogalmazva, alkotmányos alapjogok megvonása nem legalizálható konkrét kivételek Alkotmányba foglalásával.

A „tész” és Strasbourg

A kérdés kapcsán az Emberi Jogok Európai Bírósága fokozatosan, de egyre határozottabban és egyértelműbben támasztotta alá emberi jogi aspektusokból is az alkotmányossági aggályokat, s mint az várható volt, a döntések végül minket is elértek.[10]

Indokolt a folyamatot vázlatosan bemutatni.

a) Kafkaris Ciprus elleni ügye[11]

A ciprusi állampolgárságú Kafkaris 1987-ben egy gépkocsiba rejtett pokolgéppel megölt egy apát és annak két gyermekét. Minthogy a ciprusi Btk. az előre kitervelt emberölésre kötelező életfogytig tartó szabadságvesztést ír elő, a vádlottat 1989-ben e legsúlyosabb büntetéssel sújtották.

A büntetés megkezdésekor Cipruson az életfogytig tartó szabadságvesztések – a végrehajtást szabályozó 1981-es és 1987-es börtön-szabályzatok alapján kialakult egységes gyakorlat értelmében – legfeljebb 20 éves (gyakran azonban ennél is rövidebb) tényeleges elzárást jelentettek; ennek az időnek az eltelte után a jó magaviseletű elítélteket szabadították.

Kafkarist, büntetése letöltésének megkezdésekor ennek megfelelően arról tájékoztatták, hogy szabadulása várható időpontja 2002-ben lesz esedékes.

1992-ben azonban a Ciprusi Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette az említett börtönszabályzatokat, rámutatva, hogy az „életfogytig tartó szabadságvesztés” helyes értelmezés szerint az elítélt élete végéig tart, s az új, 1996-ban elfogadott végrehajtási rendelkezések ennek megfelelően ki is zárták az elítéltek jó magaviselet miatti korábbi szabadulásának lehetőségét. 1996-tól kezdve tehát az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek csak – a legfőbb ügyésszel egyetértésben gyakorolt – köztársasági elnöki kegyelem esetén szabadulhatnak. A kérelmező ügyében ilyen döntésre 2004-ig nem került sor, ezért Kafkaris az Emberi Jogok Európai bíróságához fordult.

Panaszában az Egyezmény 3. cikkébe (kínzás, embertelen, megalázó büntetés tilalma), 5. cikkébe (szabadsághoz és biztonsághoz való jog), 7. cikkébe (büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezések nélkül) és 14. cikkébe (hátrányos megkülönböztetés tilalma) ütköző jogsértések lehetőségét vetette fel.

A kérelmező egyrészt azt sérelmezte, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés meghaladja az ésszerű és elfogadható tartamú szabadságelvonás mértékét, másrészt azt, hogy a vele (írásban is) közölt szabadulási időpont utólagos hatálytalanítása – s ezáltal büntetése határozatlan idejűvé tétele – számára „elviselhetetlen bizonytalansággal és szorongással” jár.

A bíróságnak az 5. cikk sérelmét elutasító érveléséből kiemelendő, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés természetéből adódóan mindig tartalmaz több-kevesebb bizonytalansági elemet. Annak az elítéltnek, akit ilyen büntetésre ítélnek, tisztában kell lennie azzal, hogy ez élete végéig tartó bebörtönzést is jelenthet. Önmagában egy ettől eltérő aktuális büntetés-végrehajtási gyakorlat nem jogosít fel senkit a büntetés folyamatos revíziójának kikényszerítésére, még kevésbé korábbi biztos szabadulási remények táplálására. Az 5. cikk 4. pontja kimondja ugyan, hogy a szabadságától megfosztott személyeknek joga van az őrizetbe vételük törvényességét vizsgáló bírói eljáráshoz, ez azonban a jogerős ítélet felülvizsgálatára nem vonatkozik.

Fontosabb és tanulságosabb azonban számunkra a 3. cikkel kapcsolatos (a korábbiakkal egyébként összefüggő) okfejtés, mert egyrészt látni fogjuk, hogy egy másik strasbourgi ügyben is ennek kapcsán bontakozott ki érdemi vita, másrészt – a kérelem e körben történt elutasítása ellenére – itt fogalmazódnak meg legmarkánsabban az eseten túlmutató tanulságok.

A bíróság elöljáróban leszögezte, hogy a 3. cikk rögzíti a demokratikus társadalmak egyik legalapvetőbb vívmányát, vagyis azt, hogy a büntetési célok érvényesítése körében alapvető korlát az embertelen, megalázó büntetés tilalma, s ez teljesen független a konkrét ügyek körülményeitől vagy az érintett magatartásától.[12]

Ennek megsértésére nézve általános szempontok nehezen adhatók, figyelemmel kell lenni a büntetés időtartamára, az érintett nemére, korára, egészségi állapotára.

Általánosságban rögzíthető az az elv, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés kimondása nem sérti az Egyezmény 3. cikkét.[13] Az embertelen bánásmód kérdése csak akkor vethető fel, ha az adott ország igazságszolgáltatási rendszere nélkülözi az olyan jogi lehetőségeket és gyakorlatot, melynek révén az ilyen büntetés felülvizsgálható és ezáltal az elítélt szabadlábra helyezhető.[14] Azt hogy egy ország milyen konkrét formában biztosítja ezt a lehetőséget, kívül esik az EJEB vizsgálatának körén. Ami azonban fontos: e lehetőség „de jure és de facto” is létezzen, tehát a jogi lehetőségen kívül az ilyen életfogytig tartó szabadságvesztést „redukáló” (tehát nem csupán a csökkentést jogilag lehetővé tevő) eljárásnak tényleges gyakorlata is legyen.

A felek beadványaiból is kiderül, hogy ennek a követelménynek a ciprusi gyakorlat mind „de jure”, mind „de facto” megfelel.

A Ciprusi Alkotmány 53. §-ának (1) bekezdése értelmében a köztársasági elnök, a legfőbb ügyésszel egyetértésben felülvizsgálhatja az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek további fogvatartásának szükségességét és dönthet a szabadlábra helyezésről is. Ilyen döntésre 1993-ban kilenc, majd 1997-ben és 2005-ben további két esetben sor is került.

Minthogy tehát az elítélt nem volt és továbbra sincs elzárva attól, hogy életfogytig tartó szabadságvesztését felülvizsgálják és szabadlábra helyezzék, folyamatos fogvatartása nem minősül embertelen bánásmódnak, s nem sérti az Egyezmény 3. cikkét.[15]

Cikk folytatása>>

[1] Részletes nemzetközi kitekintést és elemzést tartalmaz NAGY Ferenc: Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről c. tanulmánya. Magyar Jog 2013.5. szám.

[2] Az 1971. évi 28. sz. tvr.

[3] A botrányt Németh István, az 1979-es rendőrgyilkosság életfogytig tartó szabadságvesztést kapott egyik elítéltje váltotta ki, akit 2000-ben – az elkövetéskori törvényben előírt 20 év eltelte után – szabadon engedtek. A több ember megölésében kezdeményező szerepet játszó elítélt kegyetlenségeit felelevenítő sajtó tudósításai is hozzájárultak ahhoz, hogy Németh egy évre ugyan visszakerült a rács mögé, utána azonban végleg szabadult. (http://nol.hu/archivum/archiv-110143 – 2014. május 22.)

[4] Ez az elgondolás a szabadítást a BV-bíró belátására bízta volna. A javaslat – miként a többi is – folyamatosan módosult, változott a viták során, elhangzott az is, hogy az elit élt 70. életévét betöltve már korábban is elengedhető.

[5] A BVOP 2013-ban kiadott évkönyve szerint 2013-ban 29 jogerősen, 17 nem jogerősen elítélt töltötte tényleges életfogytig tartó szabadságvesztését. Az utóbbi években az ilyen elítéltek száma erőteljesebben emelkedett, mint a z ezredfordulót követő első évtizedben. Ennek legvalószínűbb oka nem a súlyos erőszakos bűncselekmények számának növekedése, hanem a törvény kötelező rendelkezése mellett az elkövetési módok kegyetlenebbé, durvábbá válása lehet.

[6] Vö. BVerfG 21.06. 1977- 1 BvL 14/76 („lebenslange Freiheitsstrafe ist verfassungsmäßig, wenn dem Verurteilten (über die Aussicht auf Begnadigung hinaus) die Möglichkeit einer Strafaussetzung verbleibt”),

Rec(2003)22 on conditional release (at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies) II.4a: „the law should make conditional release available to all sentenced prisoners, including life-sentence prisoners”).

[7] Alaptörvény IV. cikk 2 bekezdés

[8] Új Alaptörvény: Szabadság és felelősség II. cikk

[9] u.o. III. cikk (1) bek.

[10] A kérdés előzményeiről, alkotmányossági és emberi jogi aspektusairól fontos szempontokat fogalmazott meg már korábban LÉVAY Miklós (Az Emberi Jogok Európai Bírósága a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről: az embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma a büntetés kiszabásakor és a büntetés fenntartásakor – Jogesetek Magyarázata 2012. évi 3. sz.).

[11] Applications 21906/04 (12.02.2008.)

[12] Lásd pl. Labita v. Italy (Application 26772/95., 6.4.2000)

[13] Lasd pl. Kotälla v. the Netherlands, (Application. 7994/77., 6.5.1978. ) Bamber v. the United Kingdom, Application 13183/87., 14.12. 1988)

[14] Lásd pl. Nivette v. France (Application 44190/98., 3.7.2001) Stanford v. the United Kingdom (Application 73299/01., 12. 12. 2002.) Wynne v. the United Kingdom (Application 67385/01., 22.05.2003).

[15] Sajátossága az ügynek, hogy az előzőek ismeretében úgy vélnénk, legkevesebb esélye a 7. cikkbe ütköző jogsértés megállapításának volt. Mégis e körben, és csakis itt – legalábbis részben – Ciprust marasztaló döntés született.

A bíróság mindenek előtt leszögezte, hogy a kérelmező elítélése és a kiszabott büntetés megfelelt az ítélethozatalkor hatályos jogi szabályozásnak. A 7. cikk tartalma azonban a bíróság töretlen gyakorlata szerint azt a követelményt is felöleli, hogy a büntetés kiszabására vonatkozó jogi előírások feleljenek meg a hozzáférhetőség és az előre láthatóság követelményének.

Minthogy a ciprusi jog nem tartalmazta kellő egyértelműséggel az életfogytig tartó szabadságvesztésre vonatkozó szabályokat, megsértették az Egyezmény 7. pontját.

Mindez nem jelenti – zárta ezzel kapcsolatos okfejtését a bíróság – hogy a panaszost utólag – az ominózus börtönszabályok hatályon kívül helyezésekor – súlyosabb büntetéssel sújtották, mert a végrehajtási szabályzatban szereplő kedvezmény megszüntetése nem a büntetés kiszabását, hanem annak végrehajtását érintő olyan kérdés, ami nem ró súlyosabb kötelezettségeket a kérelmezőre, mint amilyeneket jogerős ítéletében kimondtak.

A 14. cikk állítólagos sérelmével kapcsolatban a bíróság rámutatott, hogy eltérő személyes tulajdonságok alapján az eltérő bánásmód, tehát az ennek megfelelő eltérő „státusz”, nem ütközik a diszkrimináció fogalmába. Alaptalan a kérelem e körben azért is, mert a köztársasági elnök széles körű diszkrecionális joga szükségképpen eredményezhet eltérő helyzeteket, s ez önmagában nem diszkriminatív.

Tóth Mihály: Kiszámítható döntések a kiszámíthatatlan jövőről

b) Törköly Tibor Magyarország elleni ügye[16]

Törköly Tibor 2004-ben súlyosan bántalmazta élettársát, majd pár nappal később hosszantartó brutális kínzások közepette számos késszúrással megölte őt.

szeged_borton
A képen a Csillagbörtön (Szegedi Fegyház és Börtön).
A Csillag honlapján olvasható tájékoztatás szerint jelenleg huszonegy
tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt tölti itt büntetését.
Fotó: BvOP archív

A Bács-Kiskun megyei bíróság ezért a vádlottat – mint többszörös visszaesőt – különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, kimondva, hogy legkorábban 40 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A döntést a Szegedi Ítélőtábla helyben hagyta, az elítélt felülvizsgálati kérelmét elutasították.

A vádlott az EJEB-hez benyújtott panaszát szintén elsősorban az Egyezmény 3. cikkére alapozta, azt állítva, hogy 2044-ben esedékes feltételes szabadságra bocsátása esetén meg kellene érnie a 75. életévet, erre pedig a magyar halandósági adatok statisztikai elemzése alapján nincs semmi esélye. Minthogy pedig eszerint őt valójában tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, a döntés sérti a kegyetlen, megalázó büntetés tilalmát.

A bíróság kifejtette, hogy önmagában az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása felnőtt korú vádlottal szemben nem Egyezményellenes, ha az adott állam joga és gyakorlata lehetővé teszi a büntetés redukálását.

A 40 év múltán lehetséges elbocsátás távoli, de reális esélyt nyújt a szabadulásra, s ez az idő a magyar jog szerint a köztársasági elnök kegyelmi aktusa révén elvileg tovább csökkenthető. A szabadulási esélyek elvonására tehát – különösen csak néhány évvel a büntetés megkezdése után[17] – nem lehet alappal hivatkozni.

A döntés nyomán olyan feltételezéseknek is lehetett alapja, hogy a magyar szabályozás esetleg kiállhatja a szigorú nemzetközi próbát, látnunk kell azonban, hogy az ügyben nem tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést panaszoltak meg, s a legfontosabb érv mégis csak a 40 év múlva esedékessé válható szabadulás „távoli, de reális esélye” volt.

Ettől kezdve a bíróság álláspontja a kérdésben még egyértelműbbé és határozottabbá vált.

c) Vinter és társai Egyesült Királyság elleni ügye[18]

Angliában és Walesben a halálbüntetés megszüntetése óta a bíróságnak többek között az előre kitervelt emberölés miatt is életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabnia, ami vagy a szabadon bocsátás legrövidebb idejének megállapításával, vagy (ritkábban) a szabadulás kizárásával történik.[19] A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélteket 2003 óta az igazságügyért felelős államtitkár kizárólag könyörületességi okokból – az elítélt végstádiumban lévő halálos betegsége, vagy cselekvőképtelenséggel járó kóros elmeállapota, teljes lebénulása – miatt helyezheti szabadlábra, ami gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy a büntetés-végrehajtás intézményei helyett, polgári egészségügyi intézménybe kerülhetnek.[20]

Az itt tárgyalt ügyben három brit állampolgár (Vinter, Bamber és Moore) a mi fogalmaink szerint több emberen, előre kitervelten (Vinter ezen kívül különös visszaesőként) elkövetett emberölésért hosszabb ideje tényleges életfogytig tartó szabadságvesztését tölti. Ők is az Egyezmény több pontjának megsértését panaszolták.

Szemben a Kafkaris üggyel, amelyben már első fokon a Nagykamara járt el, itt az egyik héttagú Tanács hozott ítéletet.

Az 5. cikk 4. pontjának sérelmét a bíróság ezúttal is egyhangúan vetette el, elfogadva a Kormány álláspontját, mely szerint egy törvényes eljárásban hozott, fellebbezés nyomán is megerősített bírói ítélet, s az annak alapján elrendelt szabadságelvonás felülvizsgálatára az Egyezmény előírásaival nem támasztható igény.

A legfontosabb kérdés, ezúttal is az Egyezmény 3. cikkének értelmezése volt. Itt már erősen megoszlottak a vélemények. A bíróság végül 4:3 arányban, úgy döntött, hogy a 3. cikk sérelme a brit állampolgárok esetében sem állapítható meg.

A többségi indokolás lényege, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak akkor meríti ki az embertelen büntetés kritériumát, ha arról kimutatható: a szankció nyilvánvalóan (durván) aránytalan és nem szolgálja a büntetést és az elrettentést. Minthogy ez a súlyos, kirívóan brutális bűncselekményeket elkövető kérelmezők ügyében nem állapítható meg, az Egyezmény nem sérült. A bíróság bírálta ugyan Nagy-Britannia életfogytig tartó szabadságvesztését szabályozó rendszerét (rámutatva pl. hogy a hatályos előírások szerint az államtitkár által gyakorolható kivételes „kiváltó mechanizmus” jóval szűkebb, mint a hasonló ciprusi esetben), ám összességében mégis arra a következtetésre jutott, hogy a „de jure és de facto” helyettesítési lehetőségek vizsgálatát ezúttal nem szükséges elvégezni.

Ennek határozottan ellentmondott a kisebbségben maradt három bíró (Garlicki, Björgvinsson és Nicolaou) akik kifejtették: „az Egyezmény 3. cikkének sérelme nemcsak akkor vethető fel, ha valakit az indokoltnál hosszabb ideig fosztanak meg a szabadságától, hanem akkor is, ha a szabadulási reményektől fosztják meg őt.” Ezért „a kezdetektől fogva szükség van egy megfelelő felülvizsgálati mechanizmus” rendszerbe iktatására.

A döntés ellen az Egyesült Királyság három hónapon belül a Nagykamarához fordult, ahol a végső döntést 2013. július 9-én hozták meg.

A bíróság szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy sem ebben, sem más, hasonló ügyben nem az elítélt élete végéig tartó szabadságelvonás kifogásolható. A felülvizsgálat lehetőségének teljes kizárása azonban (de jure) – vagy a gyakorlatban nem élő, s reális esélynek ezért nem tekinthető kegyelmi rendelkezésekre való korlátozása (a de facto érvényesülés hiánya) – sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. cikkét, amely szerint „senkit sem lehet kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.” „Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személyeknek – hangsúlyozza egyebek mellett az ítélet – joguk van arra, hogy a büntetésük kezdetén megtudják, mit kell tenniük annak érdekében, hogy a feltételes szabadulásuk lehetőségét megvizsgálják, és hogy milyen feltételek mellett, mikor kerül majd sor a büntetés felülvizsgálatára illetve mikor kérhetik azt.”[21] Az ítélet 16:1 szavazati aránnyal született meg.

A döntés – hasonlóan a friss magyar ügyhöz – megosztotta brit társadalmat, a mértéktartó szakmai elemzések azonban nem értették félre a döntést („ránk szabadítják a gyilkosokat”) és kerülték a populista felhangokat. Inkább már korábban is azt hangsúlyozták, hogy végső soron az Egyesült Királyságban kell eldönteni: „az USA gyakorlatához indokolt-e csatlakozni, tudomásul véve, hogy az örökös fogság igazolhatóan hatalmas társadalmi költségekkel ugyanakkor kétes hatékonysággal jár, vagy a világ ezzel ellentétes tendenciákat követő, a tényeleges életfogytig tartó szabadságvesztést felváltani képes többségi államaihoz.[22]

A Vinter-ügy csaknem egyhangú jogerős döntésével lényegében prognosztizálni lehetett küszöbön álló elmarasztalásunkat.

S ezzel elérkeztünk napjainkig.

e) Magyar László Magyarország elleni ügye[23]

Az 1966-ban született panaszos egy tízfős banda tagjai tagjaként 1999 és 2002 között több mint 20, többnyire idős, kiszolgáltatott személyek sérelmére megvalósított rablást követett el, s a megvert, összekötözött sértettek közül többen meghaltak. A panaszost ezért 2005 májusában tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, majd hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban 2009-ben ugyanezt a büntetést szabták ki. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria 2010-ben elutasította.

Ekkor fordult Magyar László (ügyvédje útján) az EJEB-hez, részint az eljárás indokolatlan elhúzódását sérelmezve (Egyezmény 6. cikk. 1. pont), elsősorban azonban a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés embertelen, megalázó bánásmód tilalmába ütközésének megállapítását kérve (Egyezmény 3. cikk).

Az ügyben a Kormány azzal érvelt, hogy a magyar jog alapján a köztársasági elnök kegyelmezési joga kiterjedhet a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés redukálására is, ezáltal a szabadulás lehetősége nem zárható ki.

Ezt az érvelést lényegében azzal vetették el, hogy egy pusztán formálisan („de jure”) létező jogosultság anélkül, hogy annak kézzelfogható jogi háttere és gyakorlata lenne (a „de facto” érvényesülés hiánya) s kiváltképpen az, hogy az árintett elítéltek nem tudhatják meg, mit kell annak érdekében tenniük, hogy kérelmüket érdemben megvizsgálják, nem jelent kellő biztosítékot arra, hogy bárki a szabadulás reális esélyét táplálhassa. A köztársasági elnök indokolást nem igénylő diszkrecionális döntési lehetősége, s az, hogy a törvény közvetve sem tartalmaz arra vonatkozó előírásokat, milyen körülményeket kell mérlegelni egy kegyelmi kérelem elbírálásakor, nem tekintető érdemi ellensúlynak.

A bíróság ítéletének érvelése szinte teljesen azonos a Vinter-ügy jogerős ítéletében elhangzott indokokkal. Az egyhangú döntésben többször nyomatékosítják, hogy az elítélt élete végéig történő fogvatartás nem sérti az Egyezményt. A 3. cikkét. („A vádlottat nagyon súlyos bűncselekmények miatt ítélték határozatlan tartamú büntetésre, amely indokolt lehet a társadalom védelme érdekében”). Mindez azonban nem érinti azt a jogot, hogy az ilyen elítélt is igényt tarthasson további fogvatartása (valamikori) felülvizsgálatára. Az ítélet megállapítja, hogy a magyar szabályozás „rendszerszintű hiányosságban szenved”, ezért indokolt lenne Magyarországon az életfogytig tartó szabadságvesztés jogszabályi hátterének áttekintése és megváltoztatása.

A bíróság azt is megállapította, hogy az eljárás teljes hossza – szemben a kormány érveivel – elfogadhatatlan volt.

Összességében ezért Magyar Lászlónak 2000 euro nem vagyoni kárt, az eljárás költségeire pedig további 4150 eurót ítélt meg.

A döntés nem jogerős, feltehetően itt is a Nagykamara fogja a végső verdiktet kimondani, ám a Vinter-ügy 95 %-os szavazati aránya megengedheti az óvatos prognózist, elmarasztalásunk valószínűleg nem változik.[24]

Az előzőekben ismertetett ügyek azt is igazolják, hogy a döntések távolról sem nevezhetők „szélsőségesen engedékenynek” a fogvatartottak javára. Ha az adott országban a felülvizsgálat elvi, de reális lehetősége adott, elutasítják a fogvatartotti panaszokat. Ennek alátámasztására megemlíthető végül egy további – az utóbbi években már következetesnek minősíthető gyakorlatot alátámasztó – döntés. Az EJEB egy 2013 végén született ítéletben – amelyet egy a Holland Antillákon elkövetett gyerekgyilkosság miatt kiszabott tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést sérelmező panasz nyomán hoztak – szintén azért nem állapította meg az Egyezmény 3. cikkének sérelmét, mert a panaszos fogvatartásának helyén, Curacaon megfelelőnek találta a büntetés felülvizsgálatára kialakított mechanizmust (Murray Holland Királyság elleni ügye, 2013. december 10.-én kelt 10511/10. sz. ítélet).

Tanulságok ás teendők

A hazai szabályozást és gyakorlatot illetően a döntések alapján fontos megállapításokat tehetünk.[25] Ezek részben a szabadságvesztés kitöltése előtti szabadulás kérdését, részben pedig kifejezetten az életfogytig tartó szabadságvesztés mibenlétét, lehetséges tartamát érintik.

– Az ítéleteket elemezve megállapíthatjuk, hogy a hazai feltételes szabadságra bocsátás intézménye (vagy az azzal rokonítható „könnyítési”, „kedvezményezési” kérdések) nem vonhatók az Egyezmény fogalomrendszerében szereplő „büntetés” körébe, s nem jelentenek egyben alanyi jogot enyhébb végrehajtási szabályok kikényszerítésére, még kevésbé a szabadulásra. Az is igen valószínűnek látszik, hogy a feltételes szabadság – mint elvi lehetőség – szabályainak esetleges szigorodása (akár a kedvezménynek egy konkrét büntetés végrehajtása során történő megszűntetése) szintén nem ütközik az Egyezmény 3. cikkébe.[26]

– Kimondhatjuk továbbá, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása, sőt annak valóban az elítélt élete végéig történő fenntartása nem Egyezményellenes. A büntetési célok, elsősorban a társadalom védelme indokolttá teheti, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés valóban az elítélt haláláig tartson.

– Ha azonban egy adott ország jogi rendszere nem teszi lehetővé az életfogytig tartó szabadságvesztés felülvizsgálatát (vagy az csupán határozatlan, szabályozatlan, feltételeit tekintve az elítéltek által megismerhetetlen, s a gyakorlatban nem is élő elvi lehetőség), az Egyezmény 3. pontjában foglaltak sérelmet szenvednek.

Ami tehát a lehetséges jövőt illeti, be kellene tehát látni, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozása, jelenlegi formájában nem állta ki a szigorú alkotmányossági és emberi jogi próbát. A megoldásra több lehetőség kínálkozik.

a) A legkézenfekvőbb lehetőség, hogy külön „tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre” a jövőben nincs feltétlenül szükség. Ennek belátása esetén szigorú, esetleg többlépcsős kritériumhoz kell kötni minden életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt személy feltételes szabadságra bocsátásának engedélyezését.[27] A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi lehetőségének jelenlegi 25 és 40 év közötti differenciált megállapítása bőven elegendőnek látszik a proporcionalitás indokolt igényének kielégítésére,[28] a társadalom védelme pedig más dimenzióba, a feltételes szabadság realitása körébe tartozó kérdés.

b) Ha a „tész” fenntartása – akár jogpolitikai megfontolásokból – mégis indokolt, szükséges az Alaptörvény módosítása (feltéve, hogy egyáltalán reális igény van a kérdés ilyen szintű szabályozásának fenntartása): „Személyes szabadságtól való végleges megfosztás kimondására csak törvényben meghatározott súlyos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt, jogerős bírósági ítélet alapján kerülhet sor. Az ilyen döntést törvényben meghatározott módon és időszakonként felül kell vizsgálni.”

A társadalom védelme ugyanis nem indokolhat olyan bírói prognózist, ami eleve, egyszer és mindenkorra kizárja a szabadulás esélyét, mert a bíró a múltat megismerheti ugyan, a távoli jövőt kevéssé. Fontosnak vélem még egyszer, utoljára hangsúlyozni: esélyről, s nem jogról van szó. A legsúlyosabb büntetés, a társadalomból történő végleges kirekesztés – jóllehet adott esetben akár az is felvethető, hogy az is „embertelen”, vagy „megalázó” – magasabb érdek, a társadalom védelme okán mégis indokolt, szükséges lehet. A felülvizsgálat, akár ismételten, nyilván járhat a szabadlábra helyezés elutasításával is. A remény jogától való teljes előzetes megfosztás azonban mindig szükségképpen embertelen, és indokolt soha sem lehet. Ezért ebben az esetben törvénybe kell iktatni a felülvizsgálat legkorábbi időpontját.

Tóth Mihály

DsC tanszékvezető egyetemi tanár
PTE ÁJK Büntetőjogi tanszék
tudományos tanácsadó
MTA TK Jogtudományi Intézet



[16] Application 4413/06. (05.04.2011.)

[17] Még jóval hosszabb börtönben töltött idő sem indokol más döntést. A Iorgov (II) Bulgária elleni ügyben úgy foglalt állást a bíróság, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt és már 20 éve büntetését töltő kérelmező kegyelmi kérvényének elutasítására nem jelenti a szabadulási remények végeleges megvonását (Application 36295/02., 21.02.2011.).

[18] Applications 66069/09. and 130/10, and 3896/10., (17.01.2012.)

[19] A rendszert illetően részletesebben lásd VIG Dávid: Izoláció a társadalomvédelem bűvöletében: határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás Európában. Kriminológiai Közlemények, 46. OKRI, Budapest, 2009. 38-51. old.

[20] Prison Service Order 4700 paragraph 36.

[21] A Nagykamara előtt felülvizsgált ítéletek ügyszáma nem változott: 66069/09, 130/10 és 3896/10.

[22] MAIR, Lucy: Death by Incarcaration (http://thejusticegap.com/author/lucy-mair/) 2014.05.22.

A szerző megjegyzi, hogy még Kínában és Pakisztánban is felülvizsgálják 25 év elteltével az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtásának további indokait.

[23] Application 73593/10 (20.05.2014.) Az ítélet meghozatalában a magyar Sajó Andráson kívül olasz, török, svájci, belga, izlandi és dán bíró vett részt)

[24] Nem tartom feladatomnak annak taglalását, hogy milyen következményei lehetnek a jogerős döntés figyelmen kívül hagyásának. Úgy vélem, nemzetközi kötelezettségeink teljesítése nem lehet annak függvénye, milyen mértékben képesek érzelmileg és értelmileg azonosulni a politikai döntéshozók a hasonló ítéletekkel. Jogászként csupán arra szorítkozom, hogy ide iktassam az Emberi Jogok Európai Egyezményének általunk elfogadott vonatkozó rendelkezéseit: „A Magas Szerződő Felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik a Bíróság végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként szerepelnek. Amennyiben a Miniszteri Bizottság úgy találja, hogy valamely Magas Szerződő Fél megtagadja a végleges ítélet végrehajtását egy olyan ügyben, amelyben félként szerepel, akkor ezen Szerződő Fél formális értesítését és a Bizottságban részvételre jogosult képviselők kétharmados többségi szavazatával elfogadott határozatának a meghozatalát követően a Bizottság a Bíróságtól kérheti annak a kérdésnek az eldöntését, hogy ez a Szerződő Fél elmulasztotta-e az […] őt terhelő kötelezettség teljesítését. Amennyiben a Bíróság megállapítja [ennek] megsértését, akkor az ügyet a meghozandó intézkedések megfontolása céljából megküldi a Miniszteri Bizottságnak. (Egyezmény 46. cikk)

[25] Szakmainak szánt cikkben lehetőleg kerülném a populista, nyilvánvalóan hangulatkeltő és megalapozatlan állításokra történő reagálást (pl. „az Európai Unióban a bűnt elkövető emberek jogait az ártatlan emberek jogai és az áldozatok jogai elé helyezik”, vagy „Kiszabadulhatnak Bándy Kata és Szita Bence gyilkosai”. Ennek az írásnak a figyelmes olvasói gyorsan beláthatják, hogy nem ez a strasbourgi döntés üzenete.

[26] Érdekes kérdés viszont, hogy a mi Btk.-nk. szerint – amely a visszaható hatály tilalmát kiterjeszti a „súlyosabb elbírálásra” is – az ilyen döntés mégis problematikus lehet.

[27] A megalapozott döntés érdekében valószínűleg a jelenlegi BV-bírói rendszer is tovább lehet fejleszteni. Az egyik megoldás pl. az lehetne, hogy a büntetési céloknak megfelelő, differenciáltan megállapított idő letöltése után (ami legalább eléri, de inkább meghaladja a határozott ideig tartó szabadságvesztés maximumát) az elítélt kérelmére alapos, akár több lépcsős és több szakterület bevonásával zajló vizsgálat döntene a további szabadságelvonás szükségességéről. Ennek során esetleg egy büntetés-végrehajtási szakemberek, bírák, ügyészek, védők, pszichológusok, szociológusok, pedagógusok bevonásával működő grémium gondos mérlegelés alapján, előzetes véleményeket beszerezve foglalna állást az „életfogytig tartó szabadságvesztés” további (újabb vizsgálatig) történő fenntartásáról vagy a feltételes szabadon bocsátásról. Az életfogytig elítéltnek tehát az ítélkező bíró által meghatározott idő eltelte után – ahogyan ezt többször, de nem feleslegesen hangsúlyoztuk – nem a szabadulásra, hanem a felülvizsgálatra lenne joga.

[28] Gondoljuk végig: életfogytig tartó szabadságvesztésre hatályos előírásaink szerint legkorábban egy 21 éves személyt ítélhetnek. A legsúlyosabb „határozott” esetben – ha tehát az illető 40 év múlva bocsátható legkorábban feltételes szabadságra (s láttuk a Törköly-ügy kapcsán, hogy ez nem Egyezményellenes) – az elítélt 61 éves korban vizsgálják meg először: jelent-e még az adott személy reális veszélyt a társadalomra. Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek átlagos életkora azonban az ítélet meghozatalkor valójában jóval magasabb, az ilyen felülvizsgálatra (s nem feltétlenül a „szabadításra”) tehát még magasabb életkorban, az elítéltek 70-80 éves korában kerülne sor. S ha a „tész” egyik napról a másikra megszűnne, ám a többi előíráshoz nem nyúlnánk, nem kevesebb, mint 40 évre a legsúlyosabb bűnök elkövetői is garantáltan rács mögé kerülhetnének. Állítható-e ennek alapján, hogy csak az tekinthető indokolt szigornak, ha a 70 év fölötti elítélteket is eleve kizárjuk a felülvizsgálat lehetőségéből is?

Nem kellene a bosszúvágy kielégítését a társadalom-védelemmel összekeverni.